mdto:Bestand leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#Bestand

Label

Bestand

Description

Subtype van het objecttype Record. Het betreft dan de fysieke manifestatie van een (deel van een) Record. Als subtype overerft het Bestand alle attributen van het Record. Bij een Bestand worden nog een aantal specifieke attributen vastgelegd.

Superclasses (1)

Usage

Instances of mdto:Bestand can have the following properties:

PROPERTYTYPEDESCRIPTIONRANGE
From class mdto:Bestand
mdto:omvangBestand owl:DatatypeProperty Betreft de grootte van het digitale bestand. Gegevens over fysieke grootte zijn van belang voor het bepalen van opslagcapaciteit, bij het verzenden van het bestand (benodigde bandbreedte) en bij het willen raadplegen. Omvang is meestal beschikbaar als bestandseigenschap in het desbetreffende besturingssysteem. xsd:integer
mdto:heeftBestandsformaat owl:ObjectProperty -- mdto:Bestandsformaat
mdto:heeftFysiekeIntegriteit owl:ObjectProperty -- mdto:FysiekeIntegriteit
From class mdto:Record
dcterms:contributor owl:AnnotationProperty -- mdto:Actor
mdto:doel owl:AnnotationProperty De reden waarom het van belang is om dit attribuut op te nemen in de metagegevens, vanuit het perspectief van duurzame toegankelijkheid. xsd:string
dcterms:language owl:DatatypeProperty -- xsd:language
mdto:aggregatieniveau owl:DatatypeProperty -- rdfs:Literal
mdto:externIdentificatiekenmerk owl:DatatypeProperty Hiermee blijven records ook onder hun andere (eerder gegeven) kenmerken bekend, zoals toegekend door een andere organisatie of de persoon die het record heeft gecreëerd. xsd:string
mdto:identificatiekenmerk owl:DatatypeProperty Een unieke en eenduidige identificatie is randvoorwaardelijk om records van elkaar te kunnen onderscheiden. Een identificatiekenmerk is daarnaast machine leesbaar, software applicaties kunnen met het kenmerk het record rechtstreeks benaderen. Binnen een organisatie is de uniciteit veelal nog wel gewaarborgd, maar zodra het daarbuiten wordt gepubliceerd wordt dat lastiger. Hierom wordt aanbevolen om gebruik te maken van Universally Unique Identifiers (UUIDs). Records kunnen onderling naar elkaar verwijzen (zie bijvoorbeeld element ‘Relatie’), waarbij het identificatiekenmerk verwerkt is in de URL. Wijziging van de identificatie zou de verwijzingen incorrect maken. xsd:string
mdto:omschrijving owl:DatatypeProperty -- xsd:string
mdto:taal owl:DatatypeProperty - xsd:language
mdto:titel owl:DatatypeProperty Het gaat het hier om de titel waaronder het record bekend is. Het wordt aanbevolen om zinvolle naamgeving te gebruiken die begrijpelijk is voor anderen dan de direct betrokkenen. xsd:string
mdto:trefwoord owl:DatatypeProperty Termen of tags kunnen worden toegevoegd om records op basis daarvan beter vindbaar te maken. Ook kunnen records in samenhang gepresenteerd worden op basis van die termen, zoals in zoekresultaten. xsd:string
dcterms:created owl:ObjectProperty -- mdto:Actor
mdto:Classificatie owl:ObjectProperty Een record kan op meerdere manieren gecategoriseerd worden, naar aard en/of inhoud. Zo kan een kaart als onderdeel van een zaak gekoppeld worden aan een zaaktype (inhoud), maar ook aan een recordtype (kaart als vorm). Tracht aan de categorieën op vergelijkbare wijze ook andere informatie-eigenschappen te koppelen, zoals beperkingen op de beschikbaarheid of bewaartermijnen. mdto:Begrip
mdto:archiefvormer owl:ObjectProperty -- mdto:Actor
mdto:behandelingsPeriode owl:ObjectProperty -- mdto:Periode
mdto:bestaatUit owl:ObjectProperty -- mdto:Record
mdto:dekkingInRuimte owl:ObjectProperty - dcterms:Location
mdto:dekkingInTijd owl:ObjectProperty De tijd waarop het record van toepassing is of was kan bijvoorbeeld de looptijd (werkingsduur) van een vergunning, ontheffing of een uitlening zijn. Meerdere (typen) tijdsperioden kunnen vastgelegd worden bij een record. mdto:Periode
mdto:heeftActiviteit owl:ObjectProperty -- mdto:Activiteit
mdto:heeftBeperkingBeschikbaarheid owl:ObjectProperty -- mdto:BeperkingBeschikbaarheid
mdto:heeftBetrokkene owl:ObjectProperty -- mdto:Actor
mdto:heeftBewaartermijn owl:ObjectProperty -- mdto:Bewaartermijn
mdto:heeftToestemmingVerleend owl:ObjectProperty -- mdto:Begrip
mdto:isGerelateerdAan owl:ObjectProperty Het element kan gebruikt worden voor het vastleggen van willekeurige typen relaties tussen records en tussen records en bestanden. mdto:Record
mdto:vindplaats owl:ObjectProperty Het gaat hier over de vindplaats van het record. Dat kan een fysieke locatie zijn, zoals de naam van de instelling of het adres van een gebouw waarin zich de records bevinden, of een virtuele locatie: een ‘webadres’ dat direct toegang verschaft tot het record en haar bestanden. Het is ook mogelijk dat (aggregaties van) records zowel een fysieke als een virtuele locatie hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van een hybride archief. Het verdient aanbeveling dit element bij een fysieke locatie op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau van een waarde te voorzien. Met de mogelijkheid om de locatie op een lager niveau nader te specificeren. mdto:Locatie
mdto:werkingsPeriode owl:ObjectProperty -- mdto:Periode
prov:generatedAtTime owl:ObjectProperty -- mdto:Event
prov:wasAttributedTo owl:ObjectProperty -- mdto:Actor
prov:wasGeneratedBy owl:ObjectProperty -- mdto:Actor
From class owl:Thing
dcterms:coverage owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:creator owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:description owl:AnnotationProperty -- owl:Thing
dcterms:format owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:modified owl:AnnotationProperty -- owl:Thing
dcterms:references owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:spatial owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:temporal owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:title owl:AnnotationProperty -- owl:Thing
mdto:IsEenVersieVan owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:IsVereistDoor owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:OmvatOnderdeel owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:Referenties owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:Vervangt owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:WordtAangehaaldDoor owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:bronActiviteit owl:DatatypeProperty -- owl:Thing
mdto:definitie owl:AnnotationProperty De betekenis van het attribuut. owl:Thing
mdto:heeftBelanghebbende owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftFormaat owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftIndiener owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftNodig owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftRechthebbende owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftVersie owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:identificatiekenmerkActiviteit owl:DatatypeProperty -- owl:Thing
mdto:identificatiekenmerkActor owl:DatatypeProperty De waarde waarmee een actor wordt geïdentificeerd, hangt af van het aggregatieniveau van de actor. Indien de actor een medewerker is, dan kan het identificatiekenmerk gebruikt worden die binnen de organisatie aan deze medewerker gegeven is. Indien de actor een organisatorische eenheid betreft, dan kan het identificatiekenmerk gebruikt worden die binnen de organisatie aan deze eenheid toegekend is; Indien de actor een organisatie betreft, dan kan één van de identificaties van de organisatie in de basisregistratie Handelsregister (NHR) - RSIN, KvK-nummer of Vestigingsnummer) gebruikt worden,. Een andere optie kan in dit geval de identificatiecode uit het actorenregister van het Nationaal Archief zijn, als de organisatie daarin aanwezig is. owl:Thing
mdto:isOnderdeelVan owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:isVervangenDoor owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:kardinaliteit owl:AnnotationProperty het aantal keer dat een attribuut moet of mag voorkomen: - 0..1: nul of één keer, - 1..1: precies één keer, - 0..*: geen beperking, - 1..*: minimaal één keer. De kardinaliteit die geldt bij attributen in een gegevensgroep is van toepassing als de betreffende gegevensgroep wordt gebruikt. Zo is het attribuut ‘Periode’ (kardinaliteit 1..1) als onderdeel van de gegevensgroep ‘Bewaartermijn’ (kardinaliteit 0..*) alleen verplicht als een bewaartermijn aanwezig is op het moment van uitwisseling. owl:Thing
mdto:naam owl:AnnotationProperty De naam van het attribuuttype. Deze wordt gebruikt om naar de attribuutspecificatie te kunnen verwijzen. owl:Thing
mdto:naamActiviteit owl:DatatypeProperty -- owl:Thing
mdto:naamActor owl:DatatypeProperty Elke overheidsorganisatie heeft een officiële naam die bekend is en waaronder zij gevonden dan wel geciteerd kan worden. De naam kan ook de geautoriseerde naam van een afdeling of de functie of naam van een medewerker zijn. Om privacy-redenen heeft het vermelden van de functienaam de voorkeur boven de naam van een individuele medewerker. owl:Thing
mdto:regels owl:AnnotationProperty Aanvullende regels waar de waarden van een attribuut aan moeten voldoen. In deze regels kan verwezen worden naar de waarden van andere attributen binnen dezelfde metagegevensverzameling. owl:Thing
mdto:toelichting owl:AnnotationProperty Nadere uitleg van de attribuutspecificatie. De toelichting is alleen bedoeld ter verduidelijking en bevat geen eisen aan een attribuut. owl:Thing
mdto:voorbeelden owl:AnnotationProperty Voorbeelden van waarden die een attribuut kan hebben. owl:Thing
prov:wasDerivedFrom owl:ObjectProperty -- owl:Thing
prov:wasInfluencedBy owl:ObjectProperty -- owl:Thing
skos:definition owl:AnnotationProperty -- owl:Thing
skos:example owl:AnnotationProperty -- owl:Thing

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:Bestand a owl:Class ;
    rdfs:comment "Subtype van het objecttype Record. Het betreft dan de fysieke manifestatie van een (deel van een) Record. Als subtype overerft het Bestand alle attributen van het Record. Bij een Bestand worden nog een aantal specifieke attributen vastgelegd."@nl ;
    rdfs:subClassOf :Record .