mdto:Locatie leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#Locatie

Label

Locatie

Superclasses (1)

Usage

Instances of mdto:Locatie can have the following properties:

PROPERTYTYPEDESCRIPTIONRANGE
From class mdto:Locatie
mdto:doel owl:AnnotationProperty De reden waarom het van belang is om dit attribuut op te nemen in de metagegevens, vanuit het perspectief van duurzame toegankelijkheid. xsd:string
mdto:naamLocatie owl:DatatypeProperty -- xsd:string
From class dcterms:Location
mdto:geografischeRepresentatie owl:DatatypeProperty In veel gevallen zal de aanduiding bestaan uit het adres. Andere mogelijkheden zijn de benaming of omschrijving van de locatie, het object in een (basis)registratie waarop het betrekking heeft en de geometrische beschrijving (plek t.o.v. het aardoppervlak) van de begrenzing m.b.v. coördinaten. Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld het adres i.c.m. het desbetreffende verblijfsobject (BAG) en de geometrie van dat verblijfsobject (zie attribuut ‘Geometrische dekking); of de benaming van een park i.c.m. de geometrie (begrenzing) daarvan. xsd:string
mdto:geometrischeRepresentatie owl:DatatypeProperty Beschrijving van de geografische locatie door middel van geometrie (coördinaten; eventueel als polygoon, punt of geografische rechthoek/vlak). Omdat het coördinatenstelsel onveranderlijk is en een adres kan vernummeren of vervallen, heeft het gebruik van geometrie de voorkeur. De geometrie zelf wordt niet opgenomen bij de metagegevens van een record, er dient te worden verwezen naar een externe bron. Zoals een basisregistratie. xsd:anyURI
From class owl:Thing
dcterms:coverage owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:creator owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:description owl:AnnotationProperty -- owl:Thing
dcterms:format owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:modified owl:AnnotationProperty -- owl:Thing
dcterms:references owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:spatial owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:temporal owl:ObjectProperty -- owl:Thing
dcterms:title owl:AnnotationProperty -- owl:Thing
mdto:IsEenVersieVan owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:IsVereistDoor owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:OmvatOnderdeel owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:Referenties owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:Vervangt owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:WordtAangehaaldDoor owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:bronActiviteit owl:DatatypeProperty -- owl:Thing
mdto:definitie owl:AnnotationProperty De betekenis van het attribuut. owl:Thing
mdto:heeftBelanghebbende owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftFormaat owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftIndiener owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftNodig owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftRechthebbende owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:heeftVersie owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:identificatiekenmerkActiviteit owl:DatatypeProperty -- owl:Thing
mdto:identificatiekenmerkActor owl:DatatypeProperty De waarde waarmee een actor wordt geïdentificeerd, hangt af van het aggregatieniveau van de actor. Indien de actor een medewerker is, dan kan het identificatiekenmerk gebruikt worden die binnen de organisatie aan deze medewerker gegeven is. Indien de actor een organisatorische eenheid betreft, dan kan het identificatiekenmerk gebruikt worden die binnen de organisatie aan deze eenheid toegekend is; Indien de actor een organisatie betreft, dan kan één van de identificaties van de organisatie in de basisregistratie Handelsregister (NHR) - RSIN, KvK-nummer of Vestigingsnummer) gebruikt worden,. Een andere optie kan in dit geval de identificatiecode uit het actorenregister van het Nationaal Archief zijn, als de organisatie daarin aanwezig is. owl:Thing
mdto:isOnderdeelVan owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:isVervangenDoor owl:ObjectProperty -- owl:Thing
mdto:kardinaliteit owl:AnnotationProperty het aantal keer dat een attribuut moet of mag voorkomen: - 0..1: nul of één keer, - 1..1: precies één keer, - 0..*: geen beperking, - 1..*: minimaal één keer. De kardinaliteit die geldt bij attributen in een gegevensgroep is van toepassing als de betreffende gegevensgroep wordt gebruikt. Zo is het attribuut ‘Periode’ (kardinaliteit 1..1) als onderdeel van de gegevensgroep ‘Bewaartermijn’ (kardinaliteit 0..*) alleen verplicht als een bewaartermijn aanwezig is op het moment van uitwisseling. owl:Thing
mdto:naam owl:AnnotationProperty De naam van het attribuuttype. Deze wordt gebruikt om naar de attribuutspecificatie te kunnen verwijzen. owl:Thing
mdto:naamActiviteit owl:DatatypeProperty -- owl:Thing
mdto:naamActor owl:DatatypeProperty Elke overheidsorganisatie heeft een officiële naam die bekend is en waaronder zij gevonden dan wel geciteerd kan worden. De naam kan ook de geautoriseerde naam van een afdeling of de functie of naam van een medewerker zijn. Om privacy-redenen heeft het vermelden van de functienaam de voorkeur boven de naam van een individuele medewerker. owl:Thing
mdto:regels owl:AnnotationProperty Aanvullende regels waar de waarden van een attribuut aan moeten voldoen. In deze regels kan verwezen worden naar de waarden van andere attributen binnen dezelfde metagegevensverzameling. owl:Thing
mdto:toelichting owl:AnnotationProperty Nadere uitleg van de attribuutspecificatie. De toelichting is alleen bedoeld ter verduidelijking en bevat geen eisen aan een attribuut. owl:Thing
mdto:voorbeelden owl:AnnotationProperty Voorbeelden van waarden die een attribuut kan hebben. owl:Thing
prov:wasDerivedFrom owl:ObjectProperty -- owl:Thing
prov:wasInfluencedBy owl:ObjectProperty -- owl:Thing
skos:definition owl:AnnotationProperty -- owl:Thing
skos:example owl:AnnotationProperty -- owl:Thing

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:Locatie a owl:Class ;
    rdfs:subClassOf dcterms:Location .