mdto:archiefvormer leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#archiefvormer

Label

archiefvormer

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:archiefvormer mdto:Actor

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:archiefvormer a owl:ObjectProperty ;
  :definitie "De organisatie of persoon verantwoordelijk voor het opmaken en/of ontvangen van het Record."@nl ;
  :doel "Het vinden van een Record aan de hand van verantwoordelijke organisatie."@nl ;
  :kardinaliteit "1..*"@nl ;
  :regels "De archiefvormer dient op minimaal 1 aggregatieniveau vastgelegd te worden."@nl ;
  :toelichting """Onder archiefvormers worden verstaan personen en organisatieonderdelen van de overheidsorganisatie waar het Record gecreëerd of ontvangen is.

Het betreft niet externe betrokkenen zoals afzenders (zoals burgers en bedrijven) van brieven of aanvragers van vergunningen. Deze worden beschreven met behulp van ‘Betrokkene’. 

Het gaat ook niet om de verantwoordelijke voor een beheeractiviteit (die wordt vastgelegd met behulp van ‘Event’).

Archiefvormers worden idealiter vastgelegd op het hoogste aggregatieniveau van Records.. Records die deel uitmaken van het hogere aggregatieniveau kunnen deze waarde overerven. In dat geval hoeft de archiefvormer dus niet per Record vermeld te worden.

Als personen als archiefvormer worden vastgelegd, is het vanuit privacyoverwegingen aan te bevelen om rollen en functies van die personen vast te leggen en niet de persoons- of gebruikersnamen.  
Het zou dan mogelijk kunnen zijn om met behulp van een mandatenregister desgewenst alsnog te achterhalen welke persoon de functie op dat moment vervulde, als een dergelijk register beschikbaar is."""@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range :Actor .