mdto:bronClassificatie leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#bronClassificatie

Label

bronClassificatie

Description

Hier wordt ingevuld welke bron voor de categorisering van het record is gebruikt.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Begrip mdto:bronClassificatie xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:bronClassificatie a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Naam van het geldende classificatieschema"@nl ;
  :kardinaliteit "1..1"@nl ;
  :regels """- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter
- Documentatie van het schema moet onder deze titel zijn opgenomen in hetzelfde archief als waarin het record is opgenomen. Of de waarde is URL met een persistent identifier (PID) die toegang geeft tot de documentatie."""@nl ;
  rdfs:comment "Hier wordt ingevuld welke bron voor de categorisering van het record is gebruikt."@nl ;
  rdfs:domain :Begrip ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example """(Aggregatie)
- “Model-Documentair Structuur Plan, versie 2007”
(Recordtype)
- “NEN 2084:2015)”
(Informatiecategorie)
- “Basisarchiefcode – versie 1997”
- “Universele Decimale Classificatiecode”
- “Zaaktypecatalogus, versie 2015”
- “Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017”"""@nl .