mdto:Classificatie leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#Classificatie

Label

Classificatie

Description

Een record kan op meerdere manieren gecategoriseerd worden, naar aard en/of inhoud. Zo kan een kaart als onderdeel van een zaak gekoppeld worden aan een zaaktype (inhoud), maar ook aan een recordtype (kaart als vorm). Tracht aan de categorieën op vergelijkbare wijze ook andere informatie-eigenschappen te koppelen, zoals beperkingen op de beschikbaarheid of bewaartermijnen.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:Classificatie mdto:Begrip

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:Classificatie a owl:ObjectProperty ;
  :begrippenlijst "Type: Vrij"@nl ;
  :definitie "Ordening van het record in categorieën op basis van de aard of soort informatie"@nl ;
  :doel "Het groeperen van records op basis van aard of inhoud."@nl ;
  :kardinaliteit "0..*" ;
  :regels """- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter
- Bij de invoer van een nieuw classificatieschema worden de bestaande classificaties van records geconverteerd naar het nieuwe schema, voor zover nodig. Hierbij blijft de oorspronkelijke classificatie-informatie bewaard."""@nl ;
  rdfs:comment """Een record kan op meerdere manieren gecategoriseerd worden, naar aard en/of inhoud. Zo kan een kaart als onderdeel van een zaak gekoppeld worden aan een zaaktype (inhoud), maar ook aan een recordtype (kaart als vorm).

Tracht aan de categorieën op vergelijkbare wijze ook andere informatie-eigenschappen te koppelen, zoals beperkingen op de beschikbaarheid of bewaartermijnen."""@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range :Begrip ;
  skos:example "-"@nl .