mdto:heeftBeperkingBeschikbaarheid leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#heeftBeperkingBeschikbaarheid

Label

heeftBeperkingBeschikbaarheid

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:heeftBeperkingBeschikbaarheid mdto:BeperkingBeschikbaarheid

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:heeftBeperkingBeschikbaarheid a owl:ObjectProperty ;
  :definitie "Beperkingen aan de beschikbaarheid van een Record."@nl ;
  :doel "De beheerder van het record kan bepalen aan wie en hoe hij het record beschikbaar kan stellen."@nl ;
  :kardinaliteit "0..*"@nl ;
  :toelichting """Het betreft hier beperkingen die vanuit wet- en regelgeving (kunnen) worden gesteld aan de beschikbaarheid van het Record. Zoals beperkingen vanuit auteursrecht, de AVG of de Archiefwet. 
Per Record kunnen meerdere beperkingen van kracht zijn. Zo kan een Record beperkt openbaar zijn onder de Archiefwet en tegelijkertijd ook een auteursrechtelijke beperking bevatten."""@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range :BeperkingBeschikbaarheid .