mdto:heeftBestandsformaat leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#heeftBestandsformaat

Label

heeftBestandsformaat

Inherits from

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Bestand mdto:heeftBestandsformaat mdto:Bestandsformaat

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:heeftBestandsformaat a owl:ObjectProperty ;
  :definitie "De manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is."@nl ;
  :kardinaliteit "1..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."@nl ;
  :toelichting """Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. De kennis van het formaat is essentieel voor het interpreteren van de gegevens. Gewoonlijk is de kennis vastgelegd in de broncode van een computerprogramma zodat de gebruiker hiervan niets hoeft te weten.

Het geeft de benodigde informatie over de applicatie waarmee het archiefstuk kan worden geraadpleegd d.m.v. de aanduiding van die applicatie. Door middel van de subelementen kan het PRONOM-id, het MIME-type en/of een alternatief formaat vastgelegd worden, of een nadere specificatie van een algemeen formaat"""@nl ;
  rdfs:domain :Bestand ;
  rdfs:range :Bestandsformaat ;
  rdfs:subPropertyOf dcterms:format .