mdto:heeftBetrokkene


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#heeftBetrokkene

Label

heeftBetrokkene

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:heeftBetrokkene mdto:Actor

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:heeftBetrokkene a owl:ObjectProperty ;
  :definitie "Persoon of organisatie die een relatie heeft met het record."@nl ;
  :doel "Vastleggen van de betrokkene(n) anders dan degenen die formeel verantwoordelijk zijn voor het record."@nl ;
  :kardinaliteit "0..*"@nl ;
  :regels "Indien er sprake is van een betrokkene, dan dient ofwel de naam, ofwel een identificatiekenmerk te worden vastgelegd. Of beide, als dat van toepassing is."@nl ;
  :toelichting "De archiefvormer is formeel verantwoordelijk voor de creatie of ontvangst van een Record binnen een overheidsorganisatie. Daarnaast kunnen vaak andere personen of organisaties betrokken zijn bij de creatie van een Record of een belang hebben bij de creatie, ontvangst en verdere behandeling van een Record. Zoals de indiener van een WOB verzoek, de aanvrager van een vergunning of de medewerker waar een personeelsdossier betrekking op heeft."@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range :Actor .