mdto:heeftToestemmingVerleend leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#heeftToestemmingVerleend

Label

heeftToestemmingVerleend

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:heeftToestemmingVerleend mdto:Begrip

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:heeftToestemmingVerleend a owl:ObjectProperty ;
  :begrippenlijst """Type: Gesloten
Een van onderstaande waarden dient te worden gebruikt:
Label
Betekenis
Ja	Toestemming van belanghebbende(n) voor beschikbaarstelling
Nee	Geen toestemming van belanghebbende(n) voor beschikbaarstelling
Onder voorwaarden	Toestemming van belanghebbende(n) voor beschikbaarstelling, maar onder bepaalde voorwaarden."""@nl ;
  :definitie "Indicatie voor toestemming gebruik van het Record."@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels """- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter.
- Indien de waarde ‘onder voorwaarden’ is, dan dienen de voorwaarden te worden vermeld bij het attribuut ‘Documentatie beperking beschikbaarheid’."""@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range :Begrip .