mdto:omschrijvingClassificatie leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#omschrijvingClassificatie

Label

omschrijvingClassificatie

Description

De omschrijving van de gebruikte classificatiecategorie.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Begrip mdto:omschrijvingClassificatie xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:omschrijvingClassificatie a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Omschrijving van de categorie waaronder het record is geclassificeerd."@nl ;
  :kardinaliteit "1..1" ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"@nl ;
  rdfs:comment "De omschrijving van de gebruikte classificatiecategorie."@nl ;
  rdfs:domain :Begrip ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example """(Aggregatie)
- “Geheel van informatieobjecten, ontvangen of opgemaakt door een archiefvormer” (archief)
- “Geheel van fysieke of virtueel gekoppelde informatieobjecten die op één zaak betrekking hebben.” (zaak)
(Recordtype)
- “Verzameling van samenhangende webpagina’s met gegevens op een webserver die opvraagbaar zijn via Internet” (website)
(Informatiecategorie)
”Aanvraag kampeervergunning behandelen”
- “Bestemmingsplannen”
- “Handhaving van de openbare orde”
- "Naturalisatie en eerste inschrijvingen”"""@nl .