mdto:taal leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#taal

Label

taal

Description

-

Inherits from

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:taal xsd:language

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:taal a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "De taal waarin het record gesteld is."@nl ;
  :doel "Vinden van het record in de gewenste taal. En het verschaffen van nadere inhoudelijke informatie over het record, mede in het kader van digitoegankelijkheid."@nl ;
  :kardinaliteit "0..*"@nl ;
  :regels """- Indien een record in verschillende talen is opgesteld, dan dienen al deze talen te worden vermeld.
- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"""@nl ;
  rdfs:comment "-"@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range xsd:language ;
  rdfs:subPropertyOf dcterms:language ;
  skos:example "- “dut” (voor Nederlands, conform ISO 639-2)"@nl .