mdto:titel leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#titel

Label

titel

Description

Het gaat het hier om de titel waaronder het record bekend is. Het wordt aanbevolen om zinvolle naamgeving te gebruiken die begrijpelijk is voor anderen dan de direct betrokkenen.

Inherits from

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:titel xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:titel a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Beknopte inhoudelijke beschrijving van het record."@nl ;
  :doel "Vindbaar en toegankelijk maken van het record op basis van de titel."@nl ;
  :kardinaliteit "1..1" ;
  :regels "-"@nl ;
  rdfs:comment "Het gaat het hier om de titel waaronder het record bekend is. Het wordt aanbevolen om zinvolle naamgeving te gebruiken die begrijpelijk is voor anderen dan de direct betrokkenen."@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range xsd:string ;
  rdfs:subPropertyOf dcterms:title ;
  skos:example """- “Verlenen van een kapvergunning Van de Spiegelstraat 12 Den Haag februari 2009”. 
- “Kapvergunning – A. van der Elst – Van de Spiegelstraat 12, Den Haag – 23 februari 2009”.
- “Vergaderdossier voor de ingelaste vergadering van Wijkteam Zuid met huurderscommissies in de wijken Hoograven en Lunetten op 5 juli 2013”.
- ”Tweede bedenking van de Welstandscommissie, vanwege de representativiteit van de gevel”."""@nl .