mdto:triggerBewaartermijn leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#triggerBewaartermijn

Label

triggerBewaartermijn

Description

-

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Bewaartermijn mdto:triggerBewaartermijn xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:triggerBewaartermijn a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Beschrijving van de gebeurtenis die de bewaartermijn doet ingaan"@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels """- Waarden dienen overeen te komen met hetgeen beschreven is in de betreffende selectielijst.
- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."""@nl ;
  rdfs:comment "-"@nl ;
  rdfs:domain :Bewaartermijn ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example """- “V 6 maanden na vervallen van recht op toegang”
- “V 60 jaar na overlijden”
- “V 10 jaar na einde autorisatie”"""@nl .