mdto:typeEvent leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#typeEvent

Label

typeEvent

Description

Invulling is afhankelijk van de fase van het proces waar het record onderdeel van is (bijvoorbeeld: creatie, publicatie) en het aggregatieniveau van het record.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Event mdto:typeEvent rdf:Bag

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:typeEvent a owl:DatatypeProperty ;
  :begrippenlijst """Standaard waarden waar naar gemapt moet worden:
Waarde 	Betekenis
- “Creatie”	“Moment waar op het record is gecreëerd” 
- “Afsluiting”	“Moment waarop een samengesteld record is afgesloten”
- “Conversie”	“Proces van het van het ene naar het andere formaat omzetten van records”
- “Migratie”	“Proces waarbij records van de ene hard- en/of softwareconfiguratie naar een andere worden verplaatst zonder het formaat te wijzigen”
- “Vernietiging”	“Proces van verwijdering of wissen van een record, zodanig dat reconstructie ervan niet meer mogelijk is”
- “Validatie”	“Moment waarop een digitale handtekening is gevalideerd”"""@nl ;
  :definitie "Type gebeurtenis"@nl ;
  :kardinaliteit "1..1"@nl ;
  :regels """- Komt een waarde van een activiteit of gebeurtenis in een systeem van een organisatie syntactisch overeen met een waarde uit de waardenverzameling, dan is het gebruik hiervan verplicht.
- Het vastleggen van gebeurtenissen anders dan gedefinieerd in de waardenverzameling is mogelijk, mits deze waarden en hun betekenis zijn gespecificeerd en gedocumenteerd. 
- Twee waarden mogen nooit dezelfde betekenis hebben.
- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"""@nl ;
  rdfs:comment "Invulling is afhankelijk van de fase van het proces waar het record onderdeel van is (bijvoorbeeld: creatie, publicatie) en het aggregatieniveau van het record."@nl ;
  rdfs:domain :Event ;
  rdfs:range rdf:Bag .