mdto:waardeChecksum leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#waardeChecksum

Label

waardeChecksum

Description

De waarde van de checksum, het controlegetal, maakt het mogelijk te controleren of het bestand niet gecorrumpeerd is. Een andere waarde dan de checksum van een bestand zoals vastgelegd met dit element is een teken dat de technische integriteit van het bestand is aangetast.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:FysiekeIntegriteit mdto:waardeChecksum xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:waardeChecksum a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "De waarde van de checksum."@nl ;
  :kardinaliteit "1..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."@nl ;
  rdfs:comment "De waarde van de checksum, het controlegetal, maakt het mogelijk te controleren of het bestand niet gecorrumpeerd is. Een andere waarde dan de checksum van een bestand zoals vastgelegd met dit element is een teken dat de technische integriteit van het bestand is aangetast."@nl ;
  rdfs:domain :FysiekeIntegriteit ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example "- “CE114E4501DsF4E2DCEA3E17B546F339” (MD-5)"@nl .